Fonden

Fond

Gerda & Victor B.Strands
Victor B. Strand købte i 40’erne Toms og fik selskabet til at blomstre i efterkrigstiden, hvor han bl.a. lancerede Guld Barre, Toms Kæmpe Skildpadde og Yankie Bar. I midten af 70’erne opretter han en fond, der har til formål at eje og drive Toms.

Fondens historie

Toms blev grundlagt i 1924 af de to apotekere Hans Trojel og V.H. Meyer. Virksomhedens navn Tom stammer fra deres navne Trojel og Meyer (s'et blev senere tilføjet af hensyn til logoet på slikautomaterne, hvor man ikke var glad for, at der stod 'Tom').

Victor B. Strand, der ejede Tørsleff & Co., købte Toms i 1942, og i årene efter 2. verdenskrig voksede Toms under hans ledelse. Victor B. Strand lancerede bl.a. Guld Barren, skildpadderne og Yankie Bar, opkøbte Anthon Berg, Pingvin Lakrids og Galle & Jessen, og gjorde Toms til en blomstrende forretning.

I midten af 70’erne indså Victor B. Strand, at sønnen Jørgen Strand ikke havde de talenter, der skulle til for at drive og udvikle Toms i den retning, som han ønskede. Desuden var sønnens helbred lang fra godt, da han led af sukkersyge.

Victor B. Strand følte sig forpligtet overfor sit livsværk og de mange medarbejdere, der var ansat i Toms. Han besluttede, at den bedste måde at sikre koncernen var ved at danne en fond, der havde til formål at sikre en sund økonomisk udvikling af Toms. Stiftelsesdokumenterne blev underskrevet på Victor B. Strands 76 års fødselsdag, den 12. december 1974. Victor B. Strand var formand for fonden ved sin død den 16. september 1983.

Fondsbestyrelsen

Marianne Philip

Formand
Uddannelse: Cand.Jur. fra Københavns Universitet og LL.M. fra Duke University, USA. Partner i Kromann Reumert. Tillidshverv: Adjungeret professor CBS, Komiteen for god Fondsledelse (FM), Novo Nordisk Fonden (NFM), Bitten og Mads Clausens Fond (NFM), Codan A/S (BM), Codan Forsikring A/S (BM), Gerda & Victor B. Strand Holding (FM), mfl.  Dybtgående kendskab til kapitalmarkedsret inklusive selskabsret og fondsret. Bred erfaring med governance og arbejde i bestyrelser.

Gregers Wedell-Wedellsborg

Medlem
Uddannelse: Cand. scient. pol., Københavns Universitet, Master in Public Administration, Harvard University. Adm. direktør, Matas A/S. Tidligere: Koncerndirektør i COOP Danmark A/S, direktør i Berlingske Media. Medlem af Regeringens Disruptionråd, Dansk Erhverv (BM), Gyldendal A/S (BM), Vallø Stift (BM), Gerda og Victor B. Strand Holding A/S (BM). Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde i førende danske virksomheder. Dybtgående viden inden for detailhandel, digitalisering, medievirksomhed og strategisk forretningsudvikling.

Henrik Brandt

Medlem
Uddannelse: Cand.Merc, MBA Stanford University. Chairman&Non-Executive Director. Tidligere: President&CEO Royal Unibrew A/S, Unomedical A/S mfl. Tillidshverv: Toms Gruppen A/S (FM), Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (BM), Rockwool International A/S (FM), Danish Bake Holding ApS (FM), Nemlig.com (FM), Intervare A/S (FM), Fritz Hansen A/S (FM), mfl. Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde i førende danske og internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for FMCG og strategisk forretningsudvikling

Jørgen Dirksen

Medlem
Uddannelse: HA. Tidligere: CEO Rynkeby Foods A/S, Adm direktør Unicare, Nordisk markedsdirektør Blumøller A/S, Adm. direktør Tomten A/S, Sara Lee, Commercial Director Toms Gruppen A/S. Tillidshverv: Good Food Group A/S (FM), Orana A/S (BM), Alsiano A/S (BM), Grathwol A/S (FM), Kryta A/S (BM), Helsemin A/S (BM), Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (BM), mfl. Bred erfaring med bestyrelses- og direktionsarbejde inden for førende danske og internationale virksomheder. Dybtgående viden inden for FMCG og strategisk forretningsudvikling.

Hans-Jørgen Filtenborg

Medarbejdervalgt
Uddannelse: Maskiningeniør, Københavns Teknikum. Senior Project Manager. Ansat i Toms Gruppen A/S siden 1995. Tillidshverv: Toms Gruppen A/S Ferie- og Jubilæumsfond (FM), Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (Medarbejdervalgt BM).

Jannick Lindholdt

Medarbejdervalgt
Uddannelse: Maskinarbejder og Automatikmekaniker. Reparatør/vedligehold & Service warehouse. Ansat i Toms Gruppen A/S siden 1995. Tillidshverv: Arbejdsmiljørepræsentant for værkstedet i Ballerup. Medlem af Arbejdsmiljørådet i Toms. Næstformand i Toms Værkstedsklub Ballerup/Hvidovre. Gerda & Victor B. Strands Fond Holding A/S (Medarbejdervalgt BM).

Tina Nina Steenberg

Medarbejdervalgt
Produktionsmedarbejder. Ansat i Toms Gruppen A/S siden 2000. Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for timelønnede i Hvidovre. Fælles Samarbejdsudvalg.

Fondens uddelinger

Fondens uddelingspolitik er forankret i fundatsen, senest opdateret 4. april 2016. Fondens bestyrelse har på grundlag heraf fastlagt en uddelingspolitik, som kan opdeles i følgende kategorier:

Uddelinger til formål, der direkte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber.

Uddelinger til formål, der indirekte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber.

Fondens uddelinger besluttes på bestyrelsesmøder, som efter fundatsen afholdes så ofte, som dette findes fornødent.

På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvori uddelinger skal kunne indeholdes.

Af fundatsen følger det, at såfremt fondens formål, jf. ovenfor, er udtømt eller efter tidens forhold uaktuelt, skal fondens formue - både i tilfælde af opløsning og ved fondens fortsatte virke - anvendes til følgende formål:

Støtte til veltjente tidligere medarbejdere i Toms Gruppen A/S, i de dertil knyttede selskaber samt i firmaet Tørsleff & Co. A/S eller til disses medarbejderes efterladte eller til samme personkreds, som måtte være tilknyttet andre selskaber, som fonden direkte har investeret i.

Støtte til almennyttige formål, såsom undervisning, forskning, humanitær bistand og kulturelle formål, særligt sådanne som det offentlige enten ikke ønsker eller ikke magter at støtte i tilstrækkeligt omfang.

Danmarks Idrætsforbund (Toms Guldpulje): 1.000 (t.DKK)

Gerda og Victor B. Strands Fond har støttet Toms Guldpulje, som er et initiativ indgået i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt.

Toms Sustainable Sourcing programme: 497 (t.DKK)

Med ECOM Sustainable Management Service som partner støtter Gerda og Victor B. Strands Fond ghanesiske kakaofarmere. Programmets formål er at udvikle en miljømæssigt, socialt og finansielt bæredygtig kakaoproduktion, hvilket Gerda og Victor B. Strands Fond har støttet siden 2007.

Sikring af Toms Gruppens kulturarv: 200 (t.DKK)

Toms Gruppen bygger på danske konfekturetraditioner, og den historiske arv består af 150 års produkter, håndværk, industriudvikling og arbejdsliv inden for chokolade- og slikproduktion i Danmark. Etablering af et historisk arkiv hos Toms Gruppen vil sikre kulturarven og kan bidrage til aktiviteter inden for undervisning, udstillinger og museum.

Erhvervsmæssig virksomhed

Gerda & Victor B. Strands Fond ejer Toms Gruppen A/S og de dertilhørende selskaber og brands.

Fondens formål

Gerda & Victor B. Strands Fond primære formål er at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S og tilsluttede selskaber drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis.

Download

Om god fondsledelse

Fonden er som erhvervsdrivende fond underlagt Erhvervsfondsloven. Erhvervsstyrelsen er Fondens tilsynsmyndighed.

Gerda & Victor B. Strands Fond primære formål er at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S og tilsluttede selskaber drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis.

Fonden har allerede i forbindelse med ikrafttræden af den nye fondslovgivning den 1. januar 2015 tilrettet vedtægter og forretningsorden, så Fonden opfylder lovens krav. I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2015 har fonden forholdt sig til de nye Anbefalinger for God Fondsledelse. En detaljeret gennemgang af hvorledes Fonden forholder sig til Anbefalingerne for God Fondsledelse kan for de enkelte år findes her:

Gerda og Victor B. Strands Fond ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 3 er medarbejdervalgte og ansat i Toms Gruppen A/S. Fondens bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen, og kan ikke beklæde posten længere end til udgangen af det år, hvori vedkommende fylder 75 år. Der afholdes minimum 5 årlige bestyrelsesmøder. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for fire år ad gangen.

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 160.000 pr. år, næstformanden modtager halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange grundhonoraret pr. år. Formanden for Toms Gruppen A/S, der er medlem af fondsbestyrelsen, modtager dog kun halvt grundhonorar.

Fonden har ingen direktion, og administrationen varetages af Toms Gruppen A/S. Det anslås, at det samlede antal timer til administration er ca. 60 timer om året.

Kontakt os

Gerda & Victor B. Strands Fond kan kontaktes via Toms Gruppen, Toms Allé 1, 2750 Ballerup.

Tlf: 44 89 10 00                  E-mail: grs@tomsgroup.com

Alternativt via Fondens formand, Marianne Philip, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Tlf: 40 79 10 14                  E-mail: mp@kromannreumert.com

Vælg sprog